Regulamin

REGULAMIN systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW
[Obowiązuje od 19 kwietnia 2017 r.]

Wersja PDF

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
2. Regulamin STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.stalowawolamiastorowerow.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska. SA., z siedzibą w Warszawie.
3. Kontakt:
Nextbike Polska SA
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: [email protected]
Tel.: 22 382 13 12 22 244 13 13 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)
4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej.

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
3. Operator – Nextbike Polska SA realizująca usługi związane z obsługą STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW w ramach konsorcjum firm Nextbike Polska SA, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa. wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362899, REGON 021336152, NIP 8951981007, realizująca usługi związane z obsługą Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
4. System STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
5. Klient – uczestnik Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
6. Serwis STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
7. Biuro Obsługi Klienta STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW (BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom całodobowy kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez:
a. infolinię pod nr tel.: 22 382 13 12 lub 22 244 13 13.
b. pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
Informacje o funkcjonowaniu BOK dostępne są na stronie internetowej www.stalowawolamiastorowerow.pl.
8. Stacja STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Lista Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW znajduje się na stronie internetowej www.stalowawolamiastorowerow.pl.
9. Terminal STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW– urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
10. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW: Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
a. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
b. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. wraz z numerem PIN,
c. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,
Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.stalowawolamiastorowerow.pl, Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, przy terminalu.
11. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.stalowawolamiastorowerow.pl.
12. Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW – cennik części i usług związanych z naprawą bądź odtworzeniem roweru
13. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
14. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, której wniesienie stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.
15. Kwota doładowania – opłata w wysokości min. 10 zł na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek przedpłacony.
16. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
17. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta, w którym działa System STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
18. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW przy pomocy Identyfikatora klienta lub w inny sposób opisany w punkcie II.10. Proces wypożyczenia, określa punkt VII. Regulaminu.
19. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.
20. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.
21. Bon promocyjny – Operator przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW za pomocą bonu. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków z bonu. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w Regulaminie promocji.
22. Blokada konta – środek prewencyjny z którego może skorzystać Operator. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

III. Zasady ogólne korzystania z STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW

1. Warunkiem korzystania z Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.
3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Skan pisma musi być wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected], lub pocztą na adres Operatora.
4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej. W przypadku wynajmu więcej niż 1 roweru Klient powinien doładować środki o kwotę, którą zamierza wykorzystać.
5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu.
6. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
3. Korzystanie z rowerów Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW do momentu zwrotu do Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
5. 5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, maksymalnie w ciągu 12 godzin od stwierdzenia kradzieży.
6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.
8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW”.
9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar oraz tabeli Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów danego systemu samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając Środków Transportu Miejskiego.

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.stalowawolamiastorowerow.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji w BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW oraz przy pomocy karty płatniczej z możliwością obciążenia w Terminalu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows i Android.
3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.stalowawolamiastorowerow.pl, aplikację Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
c. numer PESEL,
d. numeru telefonu komórkowego,
e. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą płatniczą z możliwością obciążenia,
f. wykształcenie (opcjonalnie),
g. zawód (opcjonalnie)
4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, Klient podaje następujące dane osobowe, które ma obowiązek uzupełnić o pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkty b i c, najpóźniej do 24 godzin po rejestracji:
a. numer telefonu komórkowego.
b. imię i nazwisko,
c. numer karty płatniczej z możliwością obciążenia.
5. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację na Androida oraz BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
6. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska SA, z siedzibą w Warszawie 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: www.stalowawolamiastorowerow.pl,
7. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
8. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.
9. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie, nie wcześniej nuż po upływie 2 lat, a w przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
10. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
11. Administrator danych osobowych – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.
12. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Nextbike oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW może być dokonywana poprzez:
a. obciążenie rachunku karty płatniczej Klienta na kwotę min 10 zł, lub
b. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.stalowawolamiastorowerow.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora. Forma płatności może być dowolnie zmieniana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Systemie STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW udostępnionej poprzez www.stalowawolamiastorowerow.pl.
2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty płatniczej następuje w momencie, kiedy konto nie jest aktywne, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW , podczas kontaktu z BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows i Android.
3. Forma płatności może być wielokrotnie wybierana, po zalogowaniu się na stronie www.stalowawolamiastorowerow.pl, w zakładce Moje Konto. Aby zrezygnować z obciążenia rachunku karty, należy się w tej sprawie skontaktować z BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
6. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:
a. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
b. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, z której to środki pobierane są automatycznie.
2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW po uprzednim uruchomieniu Terminala STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW oraz sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenie również można dokonać za pomocą aplikacji Nextbike lub kontaktując się z BOK STALOWA WOLA-MIASTO ROWERÓW.
3. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.
4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, aplikacji Nextbike oraz w BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku.
5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW i odstawienia roweru do najbliższej Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW telefon komórkowy.
9. Koszyk, w standardowym rowerze, zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
10. Maksymalna waga Klienta i bagażu nie może przekroczyć 120 kg.
11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Pracownik BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. Nie wolno używać rowerów STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW przez cały czas wypożyczenia roweru.

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru w systemie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z całodobową infolinią.
2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW lub awaria Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW oraz postępowania zgodnego z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.
3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież.
4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony rower, wszelkie opłaty związane z przywróceniem roweru do stanu sprzed wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście po uprzednim okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy. W innym przypadku wszelkie koszty związane z naprawą ponosi właściciel konta. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Klient zobligowany jest poinformować BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW maksymalnie do 2 dni od zdarzenia.
5. Procedura użytkowania rowerów cargo została opisana w oddzielnym załączniku nr 3 „Regulamin użytkowania rowerów cargo w systemie Stalowa Wola – Miasto Rowerów”.

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.stalowawolamiastorowerow.pl oraz na Terminalach STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą,. do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW o przyjęciu zwrotu roweru.
2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.

Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minut 0 zł
do 60 minut 1 zł
Do 2 godziny 2 zł
Do 3 godziny 3 zł
każda następna godzina 4 zł

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia.
4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
5. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
6. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem, w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych wypożyczeń rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW.

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.
3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.
4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
XIII. Reklamacje
1. Zalecany termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3 lub BOK podany w punkcie I.3
c. osobiście w siedzibie Operatora lub BOK.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty kredytowej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
7. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
10. Operator udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.
12. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio na adres pocztowy Operatora lub BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a. przesłanie do Operatora na adres email [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie.

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny [email protected] lub adres pocztowy Operatora.
2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Klienta w powyższym terminie środków na Rachunku Przedpłaconym do salda 0 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł.
4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota może zostać pomniejszona o koszty przelewu.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany pod czas rejestracji Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do BOK STALOWA WOLA – MIASTO ROWERÓW w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 3 Regulamin użytkowania rowerów cargo w systemie Stalowa Wola – Miasto Rowerów

1. Przed przystąpieniem do użytkowania należy upewnić się, że rower jest sprawny i w stanie zdatnym do jazdy, a w szczególności czy posiada prawidłowo wyregulowane hamulce i przerzutki i czy wszystkie kluczowe elementy roweru (np. koła, kierownica, pedały itp.) są prawidłowo zamontowane. Przed przystąpieniem do jazdy należy ponadto ustawić wysokość siodełka i kierownicy w sposób adekwatny do wysokości jadącej osoby, nie przekraczając przy tym skrajnych położeń sztycy siodełka i kierownicy.
2. Rower przeznaczony jest do prowadzenia przez osobę o wadze do 100 kg. Regulacja wysokości siodełka i kierownicy zapewnia komfort przy wzroście osoby kierującej w przedziale 160-197cm.
3. Nie należy przekraczać dopuszczalnych ładowności roweru, które wynoszą 100 kg w przypadku skrzyni ładunkowej.
4. Przewóz dzieci możliwy jest w skrzyni ładunkowej na przeznaczonych do tego celu ławeczkach (4 miejsca). Łączna waga dzieci nie powinna przekraczać maksymalnej ładowności skrzyni ładunkowej. Dzieci w trakcie jazdy powinny korzystać z przeznaczonych dla nich pasów bezpieczeństwa stanowiących element wyposażenia roweru. W trakcie jazdy dzieci powinny pozostawać w pozycji siedzącej i nie wystawiać rąk lub innych części ciała na zewnątrz poza obrys skrzyni ładunkowej.
5. Przed przystąpieniem do przewozu ładunku należy upewnić się, iż jest on właściwie zabezpieczony i unieruchomiony oraz że jego całkowita waga nie przekracza dopuszczalnej nośności roweru. W trakcie przewożenia ładunku należy zapewnić osobie prowadzącej rower wystarczający poziom widoczności. Rower nie jest przeznaczony do przewozu produktów niebezpiecznych tj. w szczególności żrących, łatwopalnych itp.
6. Należy dążyć do jak najniższego umiejscowienia środka ciężkości. Ładunek musi być rozmieszczony równomiernie tak, aby unikać przeciążenia przedniej części roweru tj. przed osią przednich kół. Ładunek nie powinien wystawać na zewnątrz poza obrys skrzyni ładunkowej.
7. W trakcie jazdy nie należy podnosić się z siedzenia roweru. Należy ponadto cały czas trzymać przynajmniej jedną rękę na kierownicy. Należy unikać jazdy po wybojach, a w razie ich występowania zmniejszyć prędkość. Zalecane jest najeżdżanie na ewentualne poprzeczne przeszkody (progi zwalniające, krawężniki itp.) parą przednich kół równocześnie. Zalecany jest odpowiedni dobór przełożeń przerzutki, adekwatnie do zamierzonej prędkości. W miarę możliwości należy unikać nagłego hamowania. Zalecane jest hamowanie przy równoczesnym użyciu hamulców przednich i hamulca tylnego.
8. Przy wykonywaniu manewru skręcania należy uwzględnić szeroki promień skrętu roweru. W zakręty należy wchodzić z umiarkowaną prędkością, aby nie dopuścić do przechylenia roweru i jazdy na jednym kole osi przedniej. Jazda na jednym kole osi przedniej jest zabroniona i może doprowadzić do uszkodzenia koła lub całego roweru.
9. Przy głębokim skręcie należy zwolnić do minimalnej prędkości. Maksymalne wychylenie kierownicy uzyskuje się poprzez przełożenie prawego uchwytu do ręki lewej (przy skręcie w prawo) lub lewego uchwytu do ręki prawej (przy skręcie w lewo). Podczas maksymalnego wychylenia kierownicy nie należy trzymać kierownicy oburącz.
10. Znajdująca się na wyposażeniu blokada tylnego koła (o-lock) służy do krótkotrwałego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą.
11. Rowery typu Cargo można zwracać na każdej stacji w ostatnim stojaku.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Zgoda opiekunów na zawarcie umowy przez niepełnoletniego z operatorem wypożyczalni Nextbike Polska

Formularze reklamacyjne

Oświadczenie o wypadku/kolizji na rowerze

Pogoda Stalowa Wola

dziś, wtorek, 19 listopada 2019

14º

Ciśnienie 1023 hPa,
Wiatr 3.21 km/h

12º

9º

8º

System zakończył swoją działalność.